Bijeenkomsten over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Op 2 en 10 november 2020 organiseerden we een online informatiebijeenkomst en een online vragenuur om de omgeving te informeren over de huidige fase in de MIRT-Verkenning Papendrecht-Gorinchem. In verband met de coronamaatregelen vonden deze bijeenkomsten online plaats.

Aanleiding

Aanleiding van deze bijeenkomsten was de start van de zienswijzenprocedure voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op 16 oktober 2020. In deze fase van het project kan iedereen die dat wil reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een m.e.r-procedure voor de Verkenning te starten. In de informatiebijeenkomst op 2 november legde het projectteam uit wat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft, en waarop men tot en met 26 november 2020 een zienswijze kan indienen. Zo’n 35 belangstellenden luisterden tijdens de online informatiebijeenkomst eerst naar de presentatie, waarna vragen gesteld konden worden. Op 10 november stelden geïnteresseerden vragen tijdens het online vragenuur.

Presentatie

De informatiebijeenkomst begon met een korte toelichting op het proces van de MIRT-Verkenning dat tot nu toe is doorlopen. Globaal werd besproken wat er de afgelopen fase is gebeurd. Oftewel: hoe zijn we van veel oplossingsrichtingen via diverse stappen met input uit de omgeving tot drie alternatieven gekomen? Deze drie alternatieven worden in de huidige fase nader onderzocht:

  • Alternatief 1: smart mobility en mobiliteitsmanagement
  • Alternatief 2: 2x2 rijstroken met spitsstroken
  • Alternatief 3: 2x3 rijstroken met vluchtstroken

Uitleg over onderzoeken

Na een korte toelichting op de alternatieven, legde het projectteam uit welke effecten in deze fase worden onderzocht en op welke manier dit gebeurt. Aan de hand van voorbeelden werd uitleg gegeven over de inhoud en diepgang van de onderzoeken.

Verteld werd bijvoorbeeld hoe het effectonderzoek geluid wordt uitgevoerd door middel van berekeningen op basis van wettelijke modellen. De nadruk in deze fase van het project ligt op de vergelijking van de effecten tussen alternatief 2 en 3. Nadat duidelijk is welk alternatief wordt uitgewerkt wordt pas gekeken of, en welke, maatregelen eventueel genomen moeten worden. Na een korte uitleg over het zienswijzetraject werd de presentatie afgesloten en konden aanwezigen vragen stellen.

De vragen die werden gesteld, waren divers.  Er werden vragen gesteld over het budget, over de effecten op het onderliggend wegennet, over raakvlakprojecten zoals het Boezemgemaal en de A27, en over de wijze waarop OV en fiets worden meegenomen in de verkenning.

Online vragenuur

Net als tijdens de online informatie bijeenkomst konden mensen een week later op dinsdag 10 november vragen stellen tijdens een online vragenuur. Van deze mogelijkheid is door enkele mensen gebruik gemaakt. Zij stelden vooral vragen ter verduidelijking van de tot nu toe gedeelde informatie of om aanvullende informatie te verkrijgen over de Verkenning.

Andere vragen gingen over de onderzoeken. Zo werd er gevraagd hoe luchtkwaliteit precies gemeten wordt en hoe de grenswaarden voor dit aspect bepaald worden. Ook werd de vraag gesteld of er nog concretere ideeën aandragen kunnen worden. In deze fase van het project is dit niet meer mogelijk, omdat we de eerste trechtering hebben doorlopen. Wel is het nog mogelijk om in de komende fase ideeën ter verbetering van de 3 alternatieven aan te dragen door een zienswijze in te dienen.

We verwachten dat we de aanwezigen voldoende informatie hebben kunnen geven met deze bijeenkomsten. Mochten mensen toch nog vragen hebben, dan kunnen zij die altijd via het contactformulier op de website stellen.

Vervolgproces

De komende maanden werken we alternatieven 2 en 3 verder uit in ontwerpen. De effectonderzoeken worden uitgevoerd en opgenomen in een planMER, waarin de onderzochte effecten onderling worden vergeleken. Net voor de zomer organiseren we een volgende informatiebijeenkomst, waarin we een toelichting geven op de onderzoeken die voor de planMER en de Ontwerp Structuurvisie zijn uitgevoerd. Een paar maanden daarna volgt de  zienswijze procedure ten aanzien van de de planMER en de Ontwerp Structuurvisie. Dit leidt uiteindelijk tot een voorkeursalternatief dat in 2022 wordt voorgelegd ter besluitvorming door de minister.

Presentatie terugkijken

Wie niet aanwezig was tijdens de bijeenkomst van 2 november 2020, kan de presentatie terugluisteren of de Powerpointsheets bekijken.