Welke alternatieven worden onderzocht?

Zomer 2020 is de eerste fase van de MIRT-Verkenning afgerond. Deze heeft drie alternatieven opgeleverd. Alleen deze alternatieven worden verder uitgewerkt in het vervolgtraject. Ze zijn gericht op het vergroten en/of beter benutten van de wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg en/of het nemen van smart mobility- en mobiliteitsmaatregelen.

Alternatief 1: Smart mobility en mobiliteitsmanagement

Onder smart mobility verstaan we ‘slimme infrastructuur’. Hiervoor zijn investeringen aan de datakant nodig, zodat we goed kunnen sturen op gebruik van de beschikbare wegcapaciteit. Bijvoorbeeld door het plaatsen van installaties die het verkeer doseren bij de toerit, het instellen van een dynamisch inhaalverbod en het toepassen van flexibele snelheden.

Mobiliteitsmaatregelen richten zich op het beïnvloeden van de keuzes van weggebruikers met informatie en communicatie, en deze zo te stimuleren om zich met een ander vervoermiddel dan de auto te verplaatsen en/of op een ander tijdstip de weg op te gaan. Het gaat om maatregelen als het uitrusten van verzorgingsplaatsen met meer faciliteiten, reizigers informeren over de snelste route van dat moment, het verbeteren van incidentmanagement, het inrichten van carpoollocaties bij toe- en afritten of het inrichten van P+R opstapplaatsen.

Alternatief 2: Ombouwen rijksweg naar 2x2 rijstroken met spitsstroken (infrastructureel pakket)

In dit alternatief wordt de bestaande vluchtstrook omgebouwd naar een spitsstrook zodat deze in de spits als extra rijstrook ingezet kan worden. Niet overal is de vluchtstrook voldoende breed om als spitsstrook ingezet te kunnen worden. Op die locaties wordt de vluchtstrook verbreed. Dit gaat ten koste van de functie van de vluchtstrook waardoor op diverse locaties een vluchthaven moet worden ingericht.

Kaartje met schematische weergave van de maatregelen van alternatief 2
Schematische weergave van alternatief 2

Alternatief 3: Verbreden van de rijksweg naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken (infrastructureel pakket)

In dit alternatief wordt de rijksweg verbreed met een extra rijstrook naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. De zuidbaan wordt verbreed tussen Sliedrecht-Oost en Arkel en de noordbaan tussen Papendrecht en Arkel. Er is al rekening gehouden met de geplande capaciteitsuitbreiding tussen 2020 en 2021, waarin het aan te brengen weefvak tussen Sliedrecht-West en Papendrecht (noordkant) wordt omgebouwd in een volwaardige derde rijstrook.

Kaartje met schematische weergave van de maatregelen van alternatief 3
Schematische weergave van alternatief 3

Het voorkeursalternatief

Smart mobility- en mobiliteitsmanagementmaatregelen hebben als zelfstandig pakket onvoldoende probleemoplossend vermogen om de knelpunten op de A15 op te lossen en zullen daarom ook in combinatie met de infrapakketten worden beoordeeld. Verwacht wordt dat er enkele locaties op de A15 blijven waar de problemen hiermee niet of niet voldoende worden opgelost. Voor die restknelpunten wordt onderzocht of beperkte maatregelen aan het onderliggend wegennet bij kunnen dragen aan de oplossing.

De verkenning levert uiteindelijk één alternatief op die de voorkeur heeft (het voorkeursalternatief). Dit alternatief kan ook bestaan uit een combinatie van een infrastructureel pakket (alternatief 2 en 3) en maatregelen uit het pakket smart mobility en mobiliteitsmanagement (alternatief 1).

Presentatie informatiebijeenkomst 16 juni

De alternatieven uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn verder onderzocht op het restknelpunt tussen Papendrecht en Sliedrecht-West in beide richtingen. In de presentatie van de informatiebijeenkomst van 16 juni staat beschreven hoe we in dit proces tot 3 alternatieven en 3 varianten zijn gekomen.