Wat is het MIRT?

Het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) is het rijksinvesteringsprogramma van projecten en programma’s in het ruimtelijk domein, zoals wegen en bruggen. In het MIRT worden besluiten genomen over projecten waar het Rijk direct financieel bij betrokken is. Het MIRT wordt opgenomen in de rijksbegroting die jaarlijks op Prinsjesdag door IenW aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. In het MIRT zijn projecten en programma’s opgenomen waarbij het rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland.