Hoe verloopt het proces rond een MIRT-Verkenning?

Er zijn spelregels opgesteld voor het MIRT. Die bepalen welke stappen overheden moeten nemen om een besluitvormingsproces zorgvuldig te doorlopen. Hierin is een aantal beslismomenten afgesproken. Voorafgaand aan ieder beslismoment moet afstemming plaatsvinden tussen de partijen die bij de verkenning zijn betrokken (zie participatieplan). In de spelregels is opgenomen dat een MIRT-Verkenning vier fasen doorloopt: de Start-, de Analyse-, de Beoordelings- en Besluitvormingsfase.

Resultaat van deze Verkenning is een voorkeursalternatief gevolgd door een besluit (het zogenoemde Voorkeursbesluit) van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dit besluit is nodig voor de start van de Planuitwerkingsfase. In deze fase worden de plannen verder uitwerkt als voorbereiding op de uitvoering. Na de Planuitwerkingsfase kan men met de uitvoering van de werkzaamheden starten.