Planning en procedure

De MIRT-procedure heeft als doel om samen met de omgeving te komen tot een slimme, duurzame en klimaatbestendige oplossing voor de knelpunten op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Dit wordt gedaan door de opgave breed te onderzoeken en een integrale afweging te maken. Dit gebeurt in de vorm van een trechteringsproces waarbij stap voor stap wordt toegewerkt naar het meest kansrijke alternatief.

Stappen MIRT-procedure A15 Papendrecht-Gorinchem
Beeld: Min I en W

Op dit moment bevindt het project zich in de verkenningsfase. Deze fase duurt twee jaar. Deze fase van de MIRT-Verkenning moet informatie opleveren, die nodig is, zodat de minister een voorkeursbeslissing kan nemen en een besluit over het vervolg. Na dit besluit volgt de Planfase.

Stappen MIRT-procedure Verkenningsfase A15 Papendrecht-Gorinchem
Beeld: Min I en W

Wat zijn de stappen in een MIRT-Verkenning?

De Verkenning bestaat uit vier stappen: start, analyse, beoordeling en besluitvorming.

  • Tijdens de startfase is de startbeslissing uitgewerkt tot een plan van aanpak. Hierin is beschreven welke stappen worden gezet tijdens de MIRT-Verkenning.
  • In de analysefase worden de mogelijke alternatieven uitgewerkt, waarbij betrokkenen uit de omgeving kunnen meedenken. De alternatieven worden voorzien van (expert)beoordeling op hoofdlijnen. Resultaat van deze fase is een beperkt aantal kansrijke alternatieven voor de lange termijn, die worden vastgelegd in de notitie kansrijke alternatieven.
  • In de beoordelingsfase van de MIRT-Verkenning worden de effecten van de kansrijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht, en uitgewerkt in een verkeersrapport, een planMER en een kosten-batenanalyse. Doel van deze fase is het leveren van objectieve beslisinformatie op basis waarvan in de volgende fase een voorkeursbeslissing genomen kan worden.
  • In de besluitvormingsfase wordt alle informatie uit de MIRT-Verkenning samengebracht, ter voorbereiding op de vaststelling van een voorkeursbeslissing door de Minister van I&W. In deze fase wordt onder andere het eindrapport van de MIRT-Verkenning opgesteld evenals de Ontwerp Structuurvisie. Deze kunt u samen met de planMER inzien. Hierop volgt vaststelling van de Structuurvisie (inclusief voorkeurspakket) en een bestuursovereenkomst.

Momenteel bevindt het proces zich in de analysefase.