Hoe betrekken we de omgeving bij de MIRT-Verkenning A15?

De MIRT-Verkenning doen we niet alleen, ook de omgeving denkt mee: bewoners, ondernemers, belangenvertegenwoordigers, provincies  en gemeenten en anderen worden betrokken. Het is belangrijk om de stakeholders in de omgeving van het project in de verschillende fasen op het juiste moment en in de juiste rol te betrekken om zo een zorgvuldig tot stand gekomen resultaat te bereiken.

Participatieplan

De wijze waarop de omgeving betrokken wordt bij de MIRT-Verkenning, staat beschreven in het zogenaamde Participatieplan. De hierin beschreven participatie-aanpak volgt het trechteringsproces van de brede verkenning waarin van mogelijke oplossingen toegewerkt wordt naar een selectie van oplossingsrichtingen en maatregelenpakketten. De inhoud en opzet van de verschillende werksessies, ateliers en inloopbijeenkomsten sluit aan op de stappen van het trechteringsproces.

Doel van participatie

Het doel van participatie is om de omgeving (bijvoorbeeld bewoners, weggebruikers, bedrijven en organisaties) te betrekken bij de verkenning. Graag gebruiken wij de kennis uit de omgeving om de knelpunten goed in kaart te brengen. Bovendien vragen wij de omgeving om mee te denken over mogelijke oplossingen voor  de huidige en toekomstige bereikbaarheidsopgaven op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.

De omgeving wordt hiervoor op diverse momenten en manieren in de gelegenheid gesteld om informatie over de MIRT-Verkenning te ontvangen, om mee te denken, mee te praten en kennis en informatie aan te dragen.  
Wilt u meer lezen? Lees dan de samenvatting hieronder, of lees het volledige Participatieplan hier. 

Publiekssamenvatting Participatieplan

In het participatieplan is beschreven hoe de omgeving wordt betrokken bij de eerste fasen van de MIRT-Verkenning in de periode september 2019 tot zomer 2020.

In de Start- en Analytische fase wordt breed gekeken naar knelpunten en oplossingsrichtingen. Geïnteresseerden (bijvoorbeeld bewoners, weggebruikers, bedrijven en organisaties) kunnen op verschillende momenten meedenken over verschillende onderwerpen in de MIRT-Verkenning. Dit is weergeven in de volgende afbeelding. Per participatiemoment is onder de afbeelding verdere uitleg beschreven.

De oplossingsrichtingen zijn nog weinig concreet, ook is het abstractieniveau nog vrij hoog. Daarom worden de eerste fasen van de MIRT-Verkenning met name gericht op de vertegenwoordigers van belanghebbenden. Hierbij zijn de gemeenten de vertegenwoordigers van de bewoners, weggebruikers worden vertegenwoordigd door bijvoorbeeld de ANWB en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

In de volgende fasen van de MIRT-Verkenning worden de oplossingen steeds concreter en wordt duidelijker wie een direct belang hebben. In deze vervolgfasen worden specifiekere belanghebbenden, bijvoorbeeld een wijkraad, uitgenodigd om te participeren.

Wat doen wij met de input?

De participatieopbrengst zal gebundeld worden in een participatiedocument. Voor een zorgvuldig participatieproces is het van belang transparant inzichtelijk te maken wat met de reacties is gedaan die de omgeving ons heeft meegegeven. De input die stakeholders leveren gedurende de verschillende participatiemomenten wordt vastgelegd in o.a. sfeerverslagen van bijeenkomsten. Bovendien wordt aangegeven op welke wijze om is gegaan met de verschillende reacties. In het participatiedocument wordt gemotiveerd aangegeven wat er wel of niet is gedaan met de aangeleverde ideeën, wensen, eisen en voorkeuren.

Overzicht participatieproces

Overzicht van het omgevingsproces