Online informatiebijeenkomst

Tijdens een online informatiebijeenkomst op woensdag 16 juni 2020 geeft de projectorganisatie vanaf 19.30 uur een toelichting op de stand van zaken in de Verkenning en de stappen die nog volgen. Deze bijeenkomst heeft puur een informerend karakter.

Waar gaat de bijeenkomst over?

Deelnemers krijgen meer informatie over de laatste ontwikkelingen in de MIRT-Verkenning sinds de vorige bijeenkomst eind 2020. Op hoofdlijnen wordt ingegaan op de reeds doorlopen stappen en de tussenresultaten van de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd. Op basis van het ontwerp op hoofdlijnen van de verschillende alternatieven en varianten, krijgen deelnemers een indruk van de ontwerpknelpunten. Ook wordt er een toelichting gegeven op de uitkomsten van de zienswijzeprocedure rond de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en stand van zaken met betrekking tot de meekoppelkansen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een vooruitblik op de stappen die volgen in deze Verkenning.

Meedoen

De online informatiebijeenkomst op 16 juni wordt in de vorm van een video-conference via Teams aangeboden. Om mee te doen kunnen geïnteresseerden vanaf 19.15 uur de link aanklikken die op de activiteitenpagina van de projectwebsite wordt gepubliceerd. Men heeft geen account nodig. Om 19.30 uur start de gezamenlijke presentatie. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen.

Informerende animatie over het MIRT-proces

Een MIRT-Verkenning bestaat uit diverse stappen die moeten worden doorlopen, totdat er daadwerkelijk een schep in de grond kan worden gezet. Dit proces duurt enkele jaren. Om dit proces helder toe te lichten, heeft de projectorganisatie een animatie gemaakt. Onderstaande film is het resultaat.

(Beeldtitel: MIRT-Verkenning A15, Papendrecht-Gorinchem.)

VOICE-OVER: De A15 is belangrijk
voor het goederenvervoer van de Rotterdamse haven naar Duitsland
en voor de bereikbaarheid van Rotterdam, de Drechtsteden en de Alblasserwaard.
Om de doorstroming en verkeersveiligheid op de weg te verbeteren,
voeren we een verkenning uit.
Op 26 juni 2018 nam de minister van Infrastructuur en Waterstaat
de startbeslissing voor de aanpak van het fileprobleem
op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.

(Een animatie.)

De officiële start van het project.
Sindsdien hebben we diverse stappen gezet.
Samen met omwonenden, bedrijven, organisaties en overheden
haalden we problemen, wensen en ideeën op.
Al die opgehaalde informatie gebruikten we om mogelijke oplossingen te beoordelen.
Dit deden we volgens een trechtermodel, van grof naar fijn.
Zo bleven een aantal alternatieven over die we verder onderzoeken.
Uit onze verkeersanalyses blijkt dat geen van de alternatieven
het fileprobleem op de A15 helemaal kan oplossen.
Daarom kijken we in het vervolg van dit project ook
naar een combinatie van mogelijkheden en verschillende varianten.
Zoals twee keer drie rijstroken, spitsstroken,
weefvakken tussen de aansluiting N3 Papendrecht en Sliedrecht-West
en Smart Mobility- en mobiliteitsmanagementmaatregelen.
We onderzoeken de milieueffecten van deze alternatieven en varianten
zoals door de minister beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
De resultaten van de onderzoeken beschrijven we in de milieueffectrapportage.
Ook maken we een maatschappelijke kosten-batenanalyse.
Zo kunnen we het voorkeursalternatief bepalen.
Dit voorkeursalternatief beschrijven en onderbouwen we
in de ontwerpstructuurvisie.
Deze leggen we samen met de milieueffectrapportage ter inzage.
Iedereen kan daarop reageren.
Als de minister de structuurvisie heeft vastgesteld,
spreken we van de voorkeursbeslissing.
In de volgende fase, de planuitwerking,
werken we die voorkeursbeslissing uit tot een uitvoerbaar plan.
Dan wordt ook duidelijk welke maatregelen,
zoals stil asfalt of geluidsschermen, nodig zijn.
Als dit plan door de minister is vastgesteld,
stelt Rijkswaterstaat een contract met de aannemer op en start de uitvoering.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.mirta15papendrechtgorinchem.nl. Een productie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Copyright 2021.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT