MIRT procedure

De MIRT-procedure heeft als doel om samen met de omgeving te komen tot een slimme, duurzame en klimaatbestendige oplossing voor de knelpunten op de A15. Dit wordt gedaan door de opgave breed te onderzoeken en een integrale afweging te maken.

Wat zijn de stappen in een MIRT-Verkenning?

De MIRT-Verkenning bestaat uit vier stappen: start, analyse, beoordeling en besluitvorming. Momenteel bevindt de MIRT-Verkenning zich in de analysefase.

  • Tijdens de startfase is de startbeslissing uitgewerkt tot een plan van aanpak. Hierin is beschreven welke stappen worden gezet tijdens de MIRT-Verkenning.
  • In de analysefase worden de mogelijke alternatieven uitgewerkt, waarbij betrokkenen uit de omgeving kunnen meedenken. De alternatieven worden voorzien van (expert)beoordeling op hoofdlijnen. Resultaat van deze fase is een beperkt aantal kansrijke alternatieven voor de lange termijn, die worden vastgelegd in de notitie kansrijke alternatieven.
  • In de beoordelingsfase van de MIRT-Verkenning worden de effecten van de kansrijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht, en uitgewerkt in een verkeersrapport, een planMER en een kosten-batenanalyse. Doel van deze fase is het leveren van objectieve beslisinformatie op basis waarvan in de volgende fase een voorkeursbeslissing genomen kan worden.
  • In de besluitvormingsfase wordt alle informatie uit de MIRT-Verkenning samengebracht, ter voorbereiding op de vaststelling van een voorkeursbeslissing door de Minister van I&W. In deze fase wordt onder andere het eindrapport van de MIRT-Verkenning opgesteld evenals de Ontwerp Structuurvisie. Deze kun u samen met de planMER inzien. Hierop volgt vaststelling van de Structuurvisie (inclusief voorkeurspakket) en een bestuursovereenkomst.

Wat is het MIRT?

Wat is het MIRT?

Het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) is het rijksinvesteringsprogramma van projecten en programma’s in het ruimtelijk domein, zoals wegen en bruggen. In het MIRT worden besluiten genomen over projecten waar het Rijk direct financieel bij betrokken is. Het MIRT wordt opgenomen in de rijksbegroting die jaarlijks op Prinsjesdag door IenW aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. In het MIRT zijn projecten en programma’s opgenomen waarbij het rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland.