Animatie: Hoe werkt een MIRT-Verkenning?

Deze animatie laat op hoofdlijnen zien welke stappen worden doorlopen in een MIRT-Verkenning, met de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem als voorbeeld.

(Beeldtitel: MIRT-Verkenning A15, Papendrecht-Gorinchem.)

VOICE-OVER: De A15 is belangrijk
voor het goederenvervoer van de Rotterdamse haven naar Duitsland
en voor de bereikbaarheid van Rotterdam, de Drechtsteden en de Alblasserwaard.
Om de doorstroming en verkeersveiligheid op de weg te verbeteren,
voeren we een verkenning uit.
Op 26 juni 2018 nam de minister van Infrastructuur en Waterstaat
de startbeslissing voor de aanpak van het fileprobleem
op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.

(Een animatie.)

De officiële start van het project.
Sindsdien hebben we diverse stappen gezet.
Samen met omwonenden, bedrijven, organisaties en overheden
haalden we problemen, wensen en ideeën op.
Al die opgehaalde informatie gebruikten we om mogelijke oplossingen te beoordelen.
Dit deden we volgens een trechtermodel, van grof naar fijn.
Zo bleven een aantal alternatieven over die we verder onderzoeken.
Uit onze verkeersanalyses blijkt dat geen van de alternatieven
het fileprobleem op de A15 helemaal kan oplossen.
Daarom kijken we in het vervolg van dit project ook
naar een combinatie van mogelijkheden en verschillende varianten.
Zoals twee keer drie rijstroken, spitsstroken,
weefvakken tussen de aansluiting N3 Papendrecht en Sliedrecht-West
en Smart Mobility- en mobiliteitsmanagementmaatregelen.
We onderzoeken de milieueffecten van deze alternatieven en varianten
zoals door de minister beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
De resultaten van de onderzoeken beschrijven we in de milieueffectrapportage.
Ook maken we een maatschappelijke kosten-batenanalyse.
Zo kunnen we het voorkeursalternatief bepalen.
Dit voorkeursalternatief beschrijven en onderbouwen we
in de ontwerpstructuurvisie.
Deze leggen we samen met de milieueffectrapportage ter inzage.
Iedereen kan daarop reageren.
Als de minister de structuurvisie heeft vastgesteld,
spreken we van de voorkeursbeslissing.
In de volgende fase, de planuitwerking,
werken we die voorkeursbeslissing uit tot een uitvoerbaar plan.
Dan wordt ook duidelijk welke maatregelen,
zoals stil asfalt of geluidsschermen, nodig zijn.
Als dit plan door de minister is vastgesteld,
stelt Rijkswaterstaat een contract met de aannemer op en start de uitvoering.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.mirta15papendrechtgorinchem.nl. Een productie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Copyright 2021.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT