Sfeerverslag Atelier 3 16 november 2020

Op maandagmiddag 16 november jl. kwamen (semi)overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de omgeving van de A15 online bij elkaar tijdens het derde Atelier in het kader van de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem. In totaal waren er circa 35 deelnemers bij het Atelier dat plaatsvond via Microsoft Teams.

Verdiepen alternatieven

Het derde Atelier is onderdeel van de Beoordelings- en Besluitvormingsfase van de MIRT-Verkenning die na de zomer van 2020 is gestart. Tijdens het Atelier wilde de projectorganisatie alle deelnemers informeren over het proces van de MIRT-Verkenning, de stand van zaken van de reeds doorlopen stappen en de processtappen die nog komen. Daarnaast was het doel om de Smart Mobility- en mobiliteitsmaatregelen van alternatief 1 samen met de deelnemers te verfijnen en een verdieping te zoeken op de mogelijke oplossingen voor de restknelpunten op de A15.

De opbrengst van het Atelier wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de drie alternatieven die in deze fase van de MIRT-Verkenning plaatsvindt. In dit sfeerverslag geven wij op hoofdlijnen het verloop van het Atelier weer.

Met dit derde Atelier wordt uitvoering gegeven aan het participatieplan dat voor de Beoordelings- en Besluitvormingsfase is opgesteld. Hierin is beschreven hoe de omgeving bij het proces van MIRT-Verkenning wordt betrokken. Het participatieplan is te vinden op de website.

Algemeen

Alle deelnemers werden hartelijk welkom geheten door de projectorganisatie Na een korte toelichting op het programma en de spelregels voor het Atelier volgde een voorstelronde waarin alle aanwezigen zichzelf kort voorstelden. Daarna volgde een beknopte presentatie van het proces van de MIRT-Verkenning tot nu toe, gevolgd door een toelichting over de drie kansrijke alternatieven. Deze drie alternatieven worden in de huidige fase nader onderzocht en vormden de kern van het Atelier:

  • Alternatief 1: Smart Mobility en mobiliteitsmanagement
  • Alternatief 2: 2x2 rijstroken met spitsstroken
  • Alternatief 3: 2x3 rijstroken met vluchtstroken

Tijdens en na de plenaire toelichting konden de deelnemers vragen stellen. Vervolgens startte het tweede deel van het Atelier waarin de deelnemers in drie groepen drie themasessies bijwoonden. Deze themasessies werden begeleid door enkele inhoudelijke specialisten In deze themasessie van 30 minuten gingen de deelnemers met de projectorganisatie in gesprek om de drie thema’s verder te verdiepen en te verfijnen.

De drie thema’s waren:

  1. Smart Mobility
  2. Mobiliteitsmaatregelen
  3. Alternatief 2+ en 3+.

Hierna volgde een korte samenvatting van datgene wat in de themasessies werd gepresenteerd en besproken.

Smart Mobility

In deze themasessie is uitgebreid ingegaan op de maatregelen op het gebied van Smart Mobility, die in aanvulling op infrastructurele maatregelen, kunnen worden toegepast op de A15. Na een korte presentatie van de maatregelen die in alternatief 1 zijn opgenomen is het gesprek gevoerd over basisdata op orde, coöperatieve wegkantsystemen, flexibele snelheden, dynamisch inhaalverbod, toeritdoseerinstallaties, reizigersinformatie en incidentmanagement. In de gesprekken hierover ging het onder andere over mogelijke locaties voor de maatregelen maar ook over het effectief inzetten van deze maatregelen. Vragen die in deze themasessie werden gesteld gingen bijvoorbeeld over de soort reizigersinformatie, de data die worden gebruikt en het opnemen van informatie om de overstap naar de fiets te stimuleren.

Mobiliteitsmanagementmaatregelen

In deze themasessie werd een uitvoerige toelichting gegeven op de mobiliteitsmanagement maatregelen die zijn opgenomen in alternatief 1. Voorbeelden hiervan zijn P+R, carpoolplaatsen en het beter uitrusten van verzorgingsplaatsen. Tijdens de toelichting kwamen veel vragen over de aangeduide mogelijke locaties voor P+R en carpool, met als vervolgafspraak om de betreffende gemeenten te betrekken bij de verdere uitwerking van de locaties. Verder werd de inschatting van de effectiviteit van P+R locaties besproken en het meenemen van de fiets bij carpoollocaties.

Restknelpunt A15

Bij zowel alternatief 2 als 3 blijft een restknelpunt bestaan tussen Papendrecht en Sliedrecht-West.
De derde themasessie richtte zich op het verdiepen van mogelijke aanvullende maatregelen op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet op dit punt. Ook deze themasessie startte met een presentatie waarbij de eerste ontwerpen werden getoond en toegelicht. Men vond de set aan bedachte maatregelen compleet en de beoordeling logisch.

Daarnaast kwam naar voren dat men kritisch kijkt naar het fenomeen spitsstroken, en dat men zich afvraagt of alternatief 2 (pluspakket met spitsstrook) wel een duidelijke oplossing wordt voor de weggebruiker, aangezien het maar over een korte afstand wordt ingezet. Verder werden er zorgen geuit over de robuustheid van de oplossing met zichtjaar 2040, en werd de suggestie gedaan om de focus te leggen op het (aanmoedigen van) gebruik van andere modaliteiten, met name voor het lokale verkeer.

Afronding

Na een korte terugkoppeling door de begeleiders van de drie themasessies werd het vervolgproces toegelicht. In het voorjaar van 2021 vindt het volgende Atelier plaats, evenals een algemene informatiebijeenkomst. De bijeenkomst werd afgesloten met enkele vragen door de aanwezigen. Op de vraag of er een verslag gemaakt zou worden over de bijeenkomst, werd geantwoord dat een sfeerverslag zou worden gemaakt. Ander punt dat onder de aandacht werd gebracht was de zorg die er is over de toename van de verkeersdrukte tussen Papendrecht en Sliedrecht-West. Aandacht werd verder gevraagd voor de effecten op dit wegvak, ook na realisatie van de capaciteitsuitbreiding Papendrecht-Sliedrecht.

Alle deelnemers werden bedankt voor hun inbreng en aanwezigheid, waarna het Atelier werd afgesloten.

Deelnemers

De volgende partijen waren aanwezig bij het Atelier:
Gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Dordrecht, Sliedrecht, West Betuwe, Papendrecht, Vijfheerenlanden, Molenlanden en Hendrik-Ido-Ambacht, ANWB, Fietsersbond, TLN, ProRail, Waterschap Rivierenland, Provincie Zuid-Holland, Verkeersonderneming, VNO-NCW West, Evofenedex, Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard, Staatsbosbeheer, Q-Buzz, Veilig Verkeer Nederland, Ondernemersvereniging Nieuw-Lekkerland, Maat Transport, FSOD-Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam, Bedrijvenvereniging Schelluinen-West.