Sfeerverslag eerste inloopbijeenkomst

Op donderdag 14 november jl. vond de eerste Inloopbijeenkomst plaats voor alle geïnteresseerden uit de omgeving van de A15 in het kader van de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht–Gorinchem. Bewoners, weggebruikers, bedrijven, vertegenwoordigers van gemeenten en andere belangstellenden gingen tijdens deze bijeenkomst in gesprek met de projectorganisatie. De bijeenkomst werd gehouden in het projectgebied van de MIRT-Verkenning, Partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht. In totaal waren er zo’n 120 geïnteresseerden aanwezig.

Fasen in een MIRT-Verkenning

Op tafels en langs de wanden was informatie te vinden over de verschillende fasen van de MIRT-Verkenning. De huidige fase, de analytische fase in de MIRT-Verkenning, heeft als doel om van verschillende oplossingsrichtingen beoordeling toe te werken naar één voorkeursalternatief om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem te verbeteren. Het resultaat van deze fase is de Nota van Kansrijke Alternatieven, die naar verwachting in de zomerperiode van 2020 wordt opgeleverd.

Participatie

Tijdens de Inloopbijeenkomst was er ook informatie beschikbaar over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan participatie tijdens de Verkenning. Hiervoor is een Participatieplan opgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe en wanneer de omgeving bij het proces van de MIRT-Verkenning wordt betrokken. Voor alle geïnteresseerden worden twee inloopbijeenkomsten georganiseerd: dit was de eerste, de tweede wordt in april/mei 2020 georganiseerd. Voor de inhoudelijke uitwerking worden verschillende ateliers georganiseerd met (semi-)overheden en belangenorganisaties.

Een grote verscheidenheid aan knelpunten en oplossingen werd door de aanwezigen aangedragen

Mogelijkheid om reactie te geven

In het midden van de zaal lag een grote kaart van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem en het gebied hier om heen. Aanwezigen werd gevraagd reactiekaartjes in te vullen, en ook konden zij op de grote kaart aangeven waar zij knelpunten en mogelijke oplossingen zien.

De meer dan 60 reactiekaartjes die dit opleverde worden in verschillende documenten gebruikt en verwerkt. In de weken na de Inloopbijeenkomst zijn hiernaast ook nog reacties via deze website  binnen gekomen. Heel herkenbaar voor veel aanwezigen was het kaartbeeld dat liet zien dat de weg tussen Boven-Hardinxveld en Schelluinen ingeklemd ligt tussen spoor, regionale waterkering en het Kanaal van Steenenhoek. Er was daarnaast ook informatie beschikbaar over thema’s als water, klimaat, bodemgesteldheid en geluid. Een flink aantal gesprekken ging dan ook over het ontstaan van de files, lokale problematiek waaronder sluipverkeer, de hoeveelheid ongevallen, de hoeveelheid vrachtverkeer en de overlast op de leefomgeving door geluid en uitstoot.

Verzamelen knelpunten en oplossingen

Een grote verscheidenheid aan knelpunten en oplossingen werd door de aanwezigen aangedragen, zoals bijvoorbeeld deelfietsen bij stations en bedrijven, het overkappen van de A15, het verleggen van de A15, aanbrengen geluidwerende maatregelen, nieuwe busverbindingen, verbeteren van bepaalde op- en afritten, het doortrekken van de Waterbus etc. De opbrengst van deze avond wordt onder andere meegenomen in de documenten Probleem- en Gebiedsanalyse en de Groslijst Oplossingen.

Eerst verschillende alternatieven onderzoeken

Voor veel bezoekers startte de bijeenkomst met enige verrassing: een veelgehoorde vraag was ‘Hoe gaat het tracé van de verbreding eruit zien?’. De Minister heeft opdracht gegeven om een MIRT-Verkenning uit te voeren, waarbij meerdere alternatieven worden onderzocht. De mogelijkheid van een verbreding (2x3 rijstroken) is daar één van. Pas in een latere fase zal de Minister besluiten welk voorkeursalternatief verder wordt onderzocht. Aan de bezoekers is in gesprekken uitgelegd welke opdracht de Minister heeft gegeven. Zie het tekstblok hieronder.

Tijdens de MIRT-Verkenning worden in elk geval de volgende alternatieven (en combinatie hiervan) onderzocht:

  1. Nulalternatief: geen aanpassing van de A15 Papendrecht-Gorinchem op midden en lange termijn. De maatregelen uit de Korte Termijn Aanpak worden wel uitgevoerd (referentiesituatie). Ook wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op volledige invoering van de zelfrijdende auto en overige smart mobility ontwikkelingen in 2030.
  2. Toepassen van sectorale en multimodale maatregelen voor de midden en lange termijn die in het Verkeersonderzoek A15 als kansrijk zijn geselecteerd behoudens grootschalige infrastructuur maatregelen.
  3. Versterken regionale weginfrastructuur; opwaarderen onderliggende wegen, waarbij het uitgangspunt is dat de regionale ontsluiting en regionale bereikbaarheid grotendeels losgekoppeld wordt van de A15.
  4. Integrale capaciteitsuitbreiding (2x3 rijstroken) tussen Sliedrecht West en Gorinchem met toepassing van verschillende opties doelgroepstrook, automatisch rijden met hoge snelheid, wegennet gereed maken voor de zelfrijdende auto, platooning, connected driving.

Onderdeel van deze MIRT-verkenning is het inventariseren van maatregelen en bijbehorende maatregelpakketten. Deze maatregelpakketten kunnen leiden tot aanvullende alternatieven.

Uit: Startbeslissing MIRT-Verkenning A15 Papendrecht Gorinchem

KTM-Aanpak

Tijdens de Inloopbijeenkomst was ook een vertegenwoordiger van de Verkeersonderneming aanwezig die informatie gaf over de Korte Termijn Maatregelen (KTM) A15. De KTM A15 is het project waarin de Verkeersonderneming in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie(s) en de regio(gemeenten) innovatieve maatregelen onderzoekt om mensen de A15 tijdens de ochtend- en avondspits te laten mijden.

Projecten in de regio

Bij de aanwezigen bleken veel vragen te zijn over de samenhang van de verschillende projecten in de regio Drechtsteden de komende jaren. Niet alle vragen konden deze avond worden beantwoord, voor de aanwezigen heeft de Inloopbijeenkomst wel bijgedragen aan meer zicht op de MIRT-Verkenning en het loket- op deze website- waar een ieder terecht kan voor vragen of andere zaken die voor dit project is opgericht.