Sfeerverslag Atelier 1 – Groslijst Oplossingsrichtingen en Beoordelingskader

Op maandag 25 november jl. heeft het eerste Atelier voor (semi)overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de omgeving van de A15 plaats gevonden in het kader van de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem.

Het eerste Atelier is onderdeel van de analytische fase van de MIRT-Verkenning. Dit Atelier had als doel om ideeën, (lokale) kennis en ervaring van de verschillende partijen op te halen. Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de mogelijke oplossingen (product Groslijst Oplossingen). In het Atelier is verkend welke oplossingen als (meest) kansrijk worden gezien. Dit is gedaan door te vragen welke oplossingen volgens deelnemers het beste samengevoegd kunnen worden tot een pakket aan maatregelen waarmee de knelpunten in de doorstroming en verkeersveiligheid het beste worden opgelost. Tenslotte is ook het (concept) beoordelingskader (BOK) toegelicht, aan de hand waarvan de ingebrachte oplossingen zullen worden beoordeeld.

Het eerste Atelier is onderdeel van de Participatieaanpak die voor dit project is opgesteld. Hierin is beschreven hoe de omgeving bij het proces van MIRT-Verkenning wordt betrokken. Er is in de voorliggende periode reeds een aantal bijeenkomsten georganiseerd waaronder een Omgevingswijzer- en een Ambitiewebsessie, een Inloopbijeenkomst voor gemeentelijke vertegenwoordigers en een Inloopbijeenkomst voor alle geïnteresseerden in de regio. Meer informatie over het project en de bijeenkomsten die nog volgen is te vinden op deze website.

De werksessie

In het Atelier werden deelnemers gevraagd in groepen mee te denken en te werken aan de producten Groslijst Oplossingen en het Beoordelingskader. Om een ieder goed mee te nemen werd gestart met een algemene toelichting op het proces van de MIRT-Verkenning. Hierin zijn de verschillende fasen van de MIRT-Verkenning toegelicht en is uitgelegd dat het project zich nu in de analytische fase bevindt. In de voorliggende periode is de Probleem- en Gebiedsanalyse opgesteld waarvoor in de eerder genoemde bijeenkomsten input uit de omgeving is opgehaald. Een samenvatting van de resultaten van de Probleem- en Gebiedsanalyse is toegelicht om de deelnemers voor te bereiden op het gesprek in groepen. Zowel de presentatie als de Probleem- en Gebiedsanalyse zijn beschikbaar via de website. Tijdens de presentatie werden vragen gesteld om meer diepgaand inzicht te krijgen in verkeerscijfers en –stromen, deze en andere vragen werden zoveel mogelijk beantwoord waarna men in groepen aan de slag ging.

Verzamelde opgehaalde input op post-its
Beeld: ©MIRT A15 Papendrecht-Gorinchem
De verzamelde opbrengst op de post-it's

Nieuwe inzichten

Dit leverde nieuwe informatie/inzichten op over de kleinere en grotere oplossingen die de aanwezigen kansrijk achtten, al dan niet in combinaties. Vanuit de omgeving werd aangegeven dat er in ieder geval infrastructurele aanpassingen nodig zijn, maar ook dat de alternatieve mobiliteits-oplossingen beter moeten worden gemaakt (bijv. fietsvoorzieningen op stations, fietsverbindingen, trein).

Uit eerdere studies en verkeersonderzoeken en naar aanleiding van de Inloopbijeenkomst zijn ter voorbereiding diverse oplossingsrichtingen opgesteld. Deze zijn voorgelegd aan de groepen met de vraag of deze herkenbaar, effectief en volledig zijn. Uit de diverse groepen werd een diversiteit aan alternatieve/aanvullende oplossingen aangedragen. Ook werd een prioritering in oplossingen aangebracht om te komen tot combinaties van maatregelen die het meest bijdragen tot het oplossen van de knelpunten.

Beoordelingskader

Het gepresenteerde Beoordelingskader, met daarin onder andere beoordelingscriteria als technische haalbaarheid, ruimtelijke effecten omgeving, kosten, doorstroming, effecten op onderliggend wegennet, werd door aanwezigen inhoudelijk onderschreven met enkele aandachtspunten ter verduidelijking. Het beoordelingskader wordt gebruikt om te komen tot trechtering van de oplossingsrichtingen waarin toegewerkt wordt naar één voorkeursalternatief. Een eerste trechtering vindt plaats op basis van de Groslijst Oplossingen, waarna circa 3-5 oplossingen verder worden uitgewerkt. Het resultaat van deze fase is de Nota Kansrijke Alternatieven, die naar verwachting in de zomerperiode van 2020 wordt opgeleverd.

Deelnemers aan het atelier

De volgende partijen waren aanwezig bij Atelier 1:

  • VNO NCW West
  • TNL regio west
  • EVO Fenedex
  • Fietsersbond Drechtsteden
  • ANWB
  • ProRail
  • Samen bereikbaar duurzaam op weg
  • Werkgevers Drechtsteden
  • Federatie Samenwerkende Ondernemingen Drechtsteden (FSDO)
  • IKG Ondernemersvereniging Gorinchem
  • Bedrijvenvereniging Schelluinen West
  • Ondernemersvereniging Nieuw-Lekkerland
  • Gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Alblasserdam, Papendrecht, Molenlanden, Sliedrecht, Gorinchem, Dordrecht en Hendrik-Ido Ambacht
  • Provincie Zuid-Holland
  • Regio Vijfheerenlanden