Gebiedsprogramma A5H

Met het Gebiedsprogramma A5H gaat het waterschap het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden anders inrichten. Dit is nodig door de gevolgen van klimaatverandering, de bodemdaling in dit gebied, kades die niet meer voldoen en boezempeilen die steeds moeilijker beheersbaar zijn. Dit project wordt beschouwd als een van de raakvlakprojecten waarmee actief afstemming plaats vindt.