Nieuwsbrief Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Waar gaat deze nieuwsbrief over?

Laatste nieuws

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) van 25 november is de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem aan de orde geweest. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft tijdens deze vergadering toegezegd het budget te verhogen voor deze Verkenning. Lees meer over de uitkomsten van deze BO-MIRT.

Reactietermijn op Notitie Reikwijdte en Detailniveau gesloten

Van 16 oktober t/m 26 november 2020 kon iedereen die dat wilde een reactie geven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze zogenoemde zienswijzen worden nu bekeken en beantwoord. Alle zienswijzen en antwoorden worden gebundeld in de Nota van Antwoord.

Snelweg A15 Papendrecht Gorinchem
Beeld: Studio Retouched

Verder met participatieproces

Via informatiebijeenkomsten, ateliers en ontwerpsessies met experts, hebben we de omgeving tijdens de Start- en Analysefase bij het project betrokken. De kennis van het gebied en de ideeën van de stakeholders hebben we zo benut om te komen tot de 3 alternatieven die in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staan beschreven. Dit zijn één alternatief met smart mobility- en mobiliteitsmanagement-maatregelen en twee infrastructurele alternatieven, waarover u in de vorige nieuwsbrief meer heeft kunnen lezen.

Op weg naar een voorkeursalternatief

Bij alternatief 2 wordt de rijksweg omgebouwd naar 2x2 rijstroken met spitsstroken op de vluchtstroken en vluchthavens. Bij alternatief 3 wordt de rijksweg omgebouwd naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Deze alternatieven worden de komende maanden uitgewerkt in inpassingsontwerpen. Daarna worden de effecten van deze alternatieven op het milieu en de omgeving onderzocht. Alle informatie wordt vervolgens beoordeeld wat moet leiden tot een voorkeursalternatief. Dit kan ook een combinatie van (delen) van deze alternatieven zijn.

Meedenken over verdiepen alternatieven

Inmiddels zijn we gestart met het uitwerken van de alternatieven. Hiervoor is op 16 november jl. een atelier georganiseerd met diverse partijen uit de omgeving. Aanwezig waren de betrokken (semi)overheden, een aantal maatschappelijke organisaties in het gebied en vertegenwoordigers van gebruikers van de A15.

Als vertegenwoordiger van Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam en Schelluinen West in de MAG ben ik niet dagelijks betrokken bij activiteiten in de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem.

Daarom is het soms best lastig om je goed in te leven en een inhoudelijk en professionele bijdrage te leveren. Toch merk ik dat ik het proces goed kan volgen. De digitale presentatie tijdens het Atelier van 16 november zat bijvoorbeeld heel professioneel in elkaar. Hierbij vond ik de mondelinge toelichting van de presentatoren erg helder.

Op vragen kon altijd wel direct een antwoord worden gegeven, waardoor er ondanks de afstand toch interactie was en door diverse mensen input kon worden gegeven op de besproken effecten en maatregelen.

Zakelijk merk ik dat het houden van een digitale meeting zonder haperingen best een uitdaging kan zijn. Kortom, ik ben dus zeer tevreden!”

Jan Ambachtsheer, Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam en Schelluinen West

Aanscherpen smart mobility- en mobiliteitsmanagementmaatregelen

In het Atelier is de expertise en lokale kennis van de deelnemers benut om de smart mobility- en mobiliteitsmanagementmaatregelen aan te scherpen. Deze informatie gebruiken we om de vervolgonderzoeken uit te kunnen voeren.

Aandachtspunten meegeven

Tijdens het Atelier hebben we mogelijke locaties in kaart gebracht voor maatregelen zoals carpoolplaatsen, P+R-locaties en installatie(s) om het verkeer op toeritten te doseren. Uit het Atelier kwam naar voren dat met name de locaties van mogelijke carpoolplekken nog goed moeten worden onderzocht. Zo zal gekeken worden of bestaande parkeerterreinen kunnen worden benut/uitgebreid, of dat er nieuwe terreinen moeten worden gezocht. De deelnemers aan het Atelier gaven aandachtspunten mee aan de projectorganisatie, bijvoorbeeld over het effect op het onderliggend wegennet van de plaatsing van installaties om het verkeer te doseren en de effectiviteit van een P+R locatie nabij een drukke MerwedeLingelijn. Waar nodig en nuttig wordt aanvullend contact gezocht met deelnemers om dit verder uit te werken.

Optimalisatie restknelpunten

In de eerste fase van de Verkenning is naar voren gekomen dat bij zowel de alternatieven 2 als 3 restknelpunten blijven bestaan in de doorstroming tijdens de spits bij de aansluiting Sliedrecht West (zowel bij de noord- als zuidbaan).  In het Atelier is dan ook besproken welke aanvullende maatregelen mogelijk en haalbaar zijn om deze restknelpunten te verminderen (en indien mogelijk weg te nemen). Door de projectorganisatie was vooraf een aantal mogelijke maatregelen bekeken en onderzocht. Met de deelnemers hebben we deze gedeeld en besproken of de bevindingen worden herkend. Hierbij is zowel naar aanvullende maatregelen op het onderliggend wegennet, als op het hoofdwegennet gekeken.

Meekoppelkansen in de projectomgeving

Het doel van de MIRT- Verkenning is de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem te verbeteren. Tegelijkertijd zijn we met partijen uit de omgeving in gesprek over ontwikkelingen, omgevingswensen , projecten waar mogelijk een raakvlak mee is en mogelijke kansen. Hierbij kijken we vooral naar de kansen die mogelijk meerwaarde kunnen opleveren door ze in samenhang met de Verkenning uit te werken. Bijvoorbeeld kansen om de leefbaarheid te verbeteren of problemen in de directe omgeving van de A15 op te lossen. Dit noemen we meekoppelkansen.

Werksessie

Op dinsdag 17 november jl. organiseerden we hierover een werksessie met partijen uit de regio. Dit was een vervolg op de in november 2019 georganiseerde sessies, de omgevingswijzer- en ambitiewebsessie. Vorig jaar was er nog een veelheid aan oplossingen voor de A15 in beeld. Inmiddels hebben we deze teruggebracht naar de drie alternatieven. Vandaar dat we hebben gekeken welke suggesties daadwerkelijk potentie hebben om meerwaarde te leveren om in samenhang met de MIRT-Verkenning uit te werken.  In sommige gevallen lopen er al projecten waarin suggesties kunnen worden meegenomen, en soms kunnen deze al meegenomen worden in de uitwerking van de alternatieven. Ook is gekeken of een kans kan worden onderzocht in een latere projectfase.

Tijdens de meekoppelkansensessie hebben we deelnemers gevraagd de lijst met kansen aan te vullen. In de sessie hebben partijen bovendien aangegeven of ze een voortrekkersrol willen vervullen, of dat ze mee willen denken in de uitwerking van de potentiele kansen.

2 fietsers op het fietspad langs de A15 ter hoogte van Kanaal van Steenenhoek

Uitgelichte korte termijn maatregel: e-bikeprobeeractie

In de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem wordt gezocht naar een oplossing voor de lange termijn om de doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de A15 te verbeteren. Daarnaast wordt op het deel Ridderkerk - Gorinchem een pakket aan korte termijn maatregelen door De Verkeersonderneming uitgevoerd. Dit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en Drechtsteden.

Veel gebruikers van de A15 leggen een relatief korte afstand van zo’n 10-20 kilometer af. Een afstand om mogelijk per fiets te overbruggen. Om het gebruik van fiets als alternatief te stimuleren en mensen dit te laten ervaren biedt de Verkeersonderneming de e-bikeprobeeractie aan. Hiervoor wordt de campagne Ways2go ingezet.

Met deze actie kunt u een e-bike of speedpedelec voor een periode van 5 dagen gratis uitproberen. Op maandag/dinsdag haalt u hem op en op vrijdag/zaterdag levert u hem met een redelijke volle accu weer in. Lees meer over deze actie.