Nieuwsbrief Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Op vrijdag 16 oktober 2020 is de zienswijzeprocedure voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem van start gegaan. In deze nieuwsbrief leest u onder andere welke alternatieven verder worden onderzocht. Daarnaast kunt u lezen hoe we omgaan met participatie in de vervolgfase van deze MIRT-Verkenning.

Deze 3 alternatieven worden verder onderzocht

De eerste fase van de MIRT-Verkenning heeft drie alternatieven opgeleverd die verder worden uitgewerkt in de volgende fase. De alternatieven zijn gericht op het vergroten en/of beter benutten van de wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg en/of het nemen van smart mobility- en mobiliteitsmaatregelen.

Alternatief 1: Smart mobility en mobiliteitsmanagement

Onder smart mobility verstaan we ‘slimme infrastructuur’. Hiervoor zijn investeringen aan de datakant nodig, zodat we goed kunnen sturen op gebruik van de beschikbare wegcapaciteit. Bijvoorbeeld door het plaatsen van installaties die het verkeer doseren bij de toerit, het instellen van een dynamisch inhaalverbod en het toepassen van flexibele snelheden.

Mobiliteitsmaatregelen richten zich op het beïnvloeden van weggebruikers met informatie en communicatie. Zo proberen we hen te stimuleren om zich met een ander vervoermiddel dan de auto te verplaatsen en/of op een ander tijdstip de weg op te gaan. Het gaat om maatregelen als het uitrusten van verzorgingsplaatsen met meer faciliteiten, reizigers informeren over de snelste route van dat moment, het verbeteren van incidentmanagement bij ongelukken, het inrichten van carpoollocaties bij toe- en afritten of het inrichten van P+R opstapplaatsen.

Alternatief 2: Ombouwen rijksweg naar 2x2 rijstroken met spitsstroken (infrastructureel pakket)

In dit alternatief wordt de bestaande vluchtstrook omgebouwd naar een spitsstrook, zodat deze in de spits als extra rijstrook kan worden gebruikt. Niet overal is de vluchtstrook voldoende breed om als spitsstrook in te zetten. Op die locaties wordt de vluchtstrook verbreed. Dit gaat ten koste van de functie van de vluchtstrook op die plek, waardoor op andere locaties een vluchthaven moet worden ingericht.

Alternatief 3: Verbreden van de rijksweg naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken (infrastructureel pakket)

In dit alternatief wordt de rijksweg verbreed met een extra rijstrook naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. De zuidbaan wordt verbreed tussen Sliedrecht-Oost en Arkel en de noordbaan tussen Papendrecht en Arkel. Er is rekening gehouden met de geplande capaciteitsuitbreiding tussen 2020 en 2021, waarin het weefvak tussen Sliedrecht-West en Papendrecht (noordkant) wordt omgebouwd naar een volwaardige derde rijstrook.

Het voorkeursalternatief

Smart mobility- en mobiliteitsmanagementmaatregelen lossen als zelfstandig pakket het probleem op de A15 onvoldoende op. Zij zullen daarom ook in combinatie met de infrapakketten worden beoordeeld. Verwacht wordt dat er enkele locaties op de A15 blijven, waar de problemen hiermee niet of niet voldoende worden opgelost. Voor die restknelpunten wordt onderzocht of kleinschalige ingrepen aan het onderliggend wegennet kunnen bijdragen aan de oplossing.

De MIRT-Verkenning levert uiteindelijk één alternatief op dat de voorkeur heeft (het Voorkeursalternatief). Dit alternatief kan ook bestaan uit een combinatie van een infrastructureel pakket, maatregelen uit het pakket smart mobility en mobiliteitsmanagement, en kleinschalige ingrepen aan het onderliggend wegennet.

Header Afbeelding Snelweg A15 Tankstation Hardinxveld-Giessendam
Beeld: ©Studio Retouched

Dit kunt u de komende tijd van ons verwachten

U heeft tot 26 november 2020 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De ingekomen zienswijzen worden verzameld, beoordeeld en verwerkt in een nota van antwoord. Naar verwachting is de nota van antwoord in het eerste kwartaal van 2021 gereed.

Parallel aan dit proces wordt een milieueffectrapport (planMER) opgesteld met daarin de gevolgen van de alternatieven op de verschillende (milieu)aspecten. Het milieueffectrapport wordt vervolgens samen met de ontwerpstructuurvisie, waarin het voorkeursalternatief is opgenomen, ter inzage gelegd. (Zie het schema hierboven voor het proces en de daarbij behorende documenten.)

Participatieplan

Zoals in de Startbeslissing voor deze MIRT-Verkenning A15 is aangegeven vinden wij vroegtijdige participatie met de omgeving belangrijk. Samenwerking met stakeholders in een complexe opgave als deze is nodig. In deze tweede fase van de MIRT-Verkenning wordt voortgeborduurd op het omgevingsmanagement in de eerste fase. Op de relaties die zijn opgebouwd met de stakeholders rondom de A15 en ook op de ervaringen die zijn opgedaan in de eerste fase.

Ten opzichte van de Start- en Analysefase is participatie in de beoordelings- en besluitvormingsfase meer gericht op informeren en meedenken/consulteren, en minder op meewerken. Dit komt doordat er minder ruimte is om een actieve bijdrage te leveren of input te leveren in deze fase. Dit is inherent aan de inhoudelijke stappen die er gezet worden in deze fase, waarin verschillende effectenonderzoeken door deskundigen worden uitgevoerd. Wel worden de resultaten van de onderzoeken gedeeld met de omgeving via de projectwebsite, deze nieuwsbrief en tijdens (online) informatiebijeenkomsten. We vinden het namelijk belangrijk om u mee te nemen in het proces.

Nu in het MIRT-traject het aantal mogelijke oplossingen is teruggebracht, wordt duidelijker welke partijen een direct belang hebben en zullen specifieke stakeholders betrokken worden tijdens de verschillende werksessies en bijeenkomsten in het participatieproces. In het participatieplan kunt u lezen hoe we de omgeving meenemen in deze fase van de verkenning.

Schematische weergave van de processtappen in een MIRT-Verkenning