Nieuwsbrief Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

De eerste fase van de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem is afgerond met de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau door de Stuurgroep (verantwoordelijk voor de besluitvorming over de MIRT-Verkenning). We zijn nu in de volgende fase aangekomen. Die begint met het voornemen een m.e.r.-procedure te starten. Op vrijdag 16 oktober a.s. start daarvoor de zienswijzeprocedure over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze nieuwsbrief leest u onder andere wat dit voor u betekent. Ook leest u over de online informatiebijeenkomst die wij voor u organiseren.

Zienswijzeprocedure NRD gaat van start

Het eerste gedeelte van de MIRT-Verkenning heeft enkele alternatieven* opgeleverd als mogelijke oplossing voor het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Tijdens de tweede fase in het project wordt onderzocht welke gevolgen deze alternatieven hebben voor bijvoorbeeld landschap, natuur, bodem, water, lucht en geluid (zoals vastgelegd in de Wet milieubeheer).

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft welke alternatieven en milieuaspecten we gaan onderzoeken en hoe we dit gaan doen. Met het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau willen we u vooraf informeren en raadplegen over de gewenste inhoud van het nog te schrijven milieueffectrapport (planMER). Dit milieueffectrapport wordt op een later moment in het project samen met de ontwerp structuurvisie opgesteld en ter visie gelegd. De ontwerp structuurvisie beschrijft onder andere het besluit van de minister welk alternatief (of combinatie van alternatieven) de voorkeur heeft en verder uitgewerkt wordt in de planuitwerking voor de oplossing van de problemen rond de A15 en de onderbouwing waarom dat alternatief de voorkeur heeft.

Wat willen we graag van u weten?

In voorbereiding op het besluit van de minister kunt u reageren op een aantal officiële publicaties door een zogeheten ‘zienswijze’ in te dienen. Op dit moment kunt u een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Uw zienswijze kan bijvoorbeeld ingaan op de volgende vragen:

• Brengen we in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau de omgevings- en milieuaspecten in beeld die belangrijk zijn, of heeft u voor ons nog andere specifieke aandachtspunten?

• Bent u het eens met de manier waarop de milieueffecten worden onderzocht, of heeft u suggesties?

Wanneer kunt u reageren?

Wilt u een zienswijze indienen, dan kunt u dit van 16 oktober tot en met 26 november 2020 op 3 manieren doen:

• Digitaal: via www.platformparticipatie.nl/a15papendrechtgorinchem

• Per post: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Participatie o.v.v. MIRT- Verkenning A15

Papendrecht – Gorinchem

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

• Mondeling: tijdens kantooruren via (070) 456 89 99.

*In de volgende nieuwsbrief gaan we in op de alternatieven die worden onderzocht in het vervolgtraject.

Schematische weergave van de processtappen in een MIRT-Verkenning

Toelichting en vragenuur

Op maandag 2 november geven we tijdens een online informatiebijeenkomst een beknopte toelichting op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. We gaan in op het proces dat we tot nu toe hebben doorlopen, de alternatieven die we verder gaan onderzoeken, en de zienswijzeprocedure die vanaf vrijdag 16 oktober van start gaat.

Online informatiebijeenkomst

U bent van harte welkom op maandag 2 november 2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur om via de link op onze projectwebsite deel te nemen aan deze bijeenkomst. Na afloop van de presentatie is er (kort) gelegenheid om vragen te stellen.

Online vragenuur

Daarnaast organiseren we op dinsdag 10 november 2020 van 20.00 uur tot 21.00 uur een extra online vragenuur. Tijdens dit vragenuur geven wij geen presentatie, maar krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

Meer informatie over hoe u kunt deelnemen vindt u t.z.t. op onze projectwebsite www.mirta15papendrechtgorinchem.nl.

Participatieverslag eerste fase

Aan het begin van de MIRT-Verkenning hebben we in een participatieplan beschreven hoe we de omgeving bij het project wilden betrekken. Hierin is er een aantal momenten geweest waarop u werd geïnformeerd over tussentijdse onderzoeksresultaten, mee kon denken en vragen kon stellen. Hiervan is een verslag opgesteld. In dit participatieverslag van de eerste fase staat in hoofdlijnen een overzicht met daarin de oplossingen die door de omgeving zijn aangedragen en of, en zo ja in welk alternatief, deze zijn opgenomen.

Het Participatieplan, waarin we de aanpak beschrijven hoe we u de komende periode informeren voor de volgende fase is vanaf vrijdag 16 oktober samen met de NRD en bijbehorende documenten beschikbaar via de projectwebsite.

Participatieverslag MIRT-Verkenning A15 start- en analysefase

Overzicht participatieproces 1e fase MIRT-Verkenning