Wat hebben we gedaan sinds zomer 2021?

Vanaf de zomer 2021 zijn we gestart met de effectonderzoeken. Dit proces heeft langer geduurd dan gepland. Een belangrijke reden hiervoor is dat de inpassing van de verschillende alternatieven complex is en veel tijd kost. Daarvoor waren extra onderzoeken nodig, die wij vooraf niet hadden ingepland.

Haalbaarheidsstudies

Er zijn uitdagingen in het projectgebied in de relatie ontwerp-verkeer-omgeving. Bijvoorbeeld bij de Peulensluis, het Kanaal van Steenenhoek en de kruising met de N216. Op deze plekken komen veel belangen samen. Daarom zijn we voor deze locaties uitgebreidere haalbaarheidsstudies gaan uitvoeren. We vinden het  belangrijk dat er een gedegen basis ligt om uiteindelijk een goed afgewogen besluit over het voorkeursalternatief (Voorkeursbesluit) te kunnen nemen. Bovendien hechten we grote waarde aan een goede afstemming met de omgeving.

Onderzoeken

De afgelopen maanden hebben we de verschillende milieuonderzoeken uitgevoerd. Deze zijn nog niet allemaal afgerond. We verwachten de uitkomsten in het tweede kwartaal van 2022 gereed te hebben. Intussen zijn we   bezig om de verzamelde informatie te verwerken in het milieueffectrapport (hierna planMER). Verder hebben we een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd om te kijken op welke manier we de weg beter aan de veiligheidseisen kunnen laten voldoen. Al deze informatie is nodig om uiteindelijk een voorkeursalternatief te kunnen kiezen. Tot slot moeten we ook inzicht krijgen in de voor- en nadelen van ons project voor de omgeving, uitgedrukt in geld. Daarvoor stellen we een zogenoemde Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse of MKBA op. Hier zijn we op dit moment mee bezig.

Vervolg

We gaan nu de effectonderzoeken en de PlanMER verder afronden. Op verschillende momenten vragen we onder andere de wethouders vanuit de regio om advies te geven. Door de gemeenteraadsverkiezingen zullen een aantal leden van de Bestuurlijke Advies Groep, die hiervoor is ingesteld, veranderen. De nieuwe leden zullen we goed aanhaken, zodat ook zij de belangen vanuit de regio mee kunnen geven zodra hen een advies wordt gevraagd. Na de zomer organiseren we een informatiebijeenkomst, waarin we de uitkomsten van de effectonderzoeken en de PlanMER toelichten. Bij deze bijeenkomst bent u van harte welkom. De exacte planning is nog niet definitief, we houden u hierover via onze website en nieuwsbrief op de hoogte.