Zienswijzen op Notitie Reikwijdte en Detailniveau beantwoord in Nota van Antwoord

Van 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 heeft iedereen de gelegenheid gekregen een reactie te geven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De Nota van Antwoord (NvA) voor de MIRT-Verkenning A15 is nu vastgesteld en gepubliceerd. Hierin geven we in hoofdlijnen aan waar de zienswijzen en adviezen over gaan. Daarnaast lichten we toe hoe we met deze zienswijzen en adviezen omgaan, en op welke punten we de vervolgonderzoeken eventueel aanpassen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De NRD beschrijft de alternatieven om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit traject te verbeteren. In de NRD staat vermeld hoe we de effecten van deze alternatieven gaan onderzoeken in het Plan-Milieueffectrapport (PlanMER). Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht welke effecten de alternatieven hebben op thema’s als leefomgeving, bodem, landschap en water.

Leefbaarheid

In totaal hebben we 10 zienswijzen van particulieren, bedrijven en organisaties ontvangen en 7 bestuurlijke reacties. Door de indieners is met name leefbaarheid als belangrijk aandachtspunt naar voren gekomen voor het planMER. hier.

Commissie voor de m.e.r.

Ook de Commissie voor de m.e.r. is gevraagd om een advies uit te brengen op de onderzoeksopzet. De Commissie heeft in haar advies de ingediende zienswijzen meegenomen. Ook de reactie op het advies van de Commissie voor de m.e.r. wordt in deze Nota van Antwoord behandeld.

Wijzigingen

Naar aanleiding van de reacties wordt de onderzoeksopzet op de volgende punten aangescherpt:

  • Voor het toetsen van de geluidsbelasting en luchtkwaliteit zullen we naast de wettelijke normen, ook de advieswaarden van de World Health Organization (WHO) gebruiken.
  • Het gezondheidsonderzoek wordt door middel van een Milieu Gezondheids Risico-indicator (MGR) uitgevoerd. Dit is een meer actuele en doorontwikkelde methode om de milieukwaliteit te beoordelen.

Vervolg

Voor deze Verkenning wordt een planMER opgesteld. De komende maanden worden de diverse onderzoeken hiervoor uitgevoerd. Hierbij worden de wijzigingen die beschreven staan in de Nota van Antwoord meegenomen. De resultaten van deze onderzoeken gebruiken we samen met een kostenraming en maatschappelijke kosten-baten analyse om de verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken. Al deze onderzoeksinformatie maakt de afweging mogelijk om te komen tot het Voorkeursalternatief. Het planMER wordt vervolgens samen met de Ontwerp Structuurvisie, met daarin een beschrijving van het Voorkeursalternatief, ter inzage gelegd. Ook hierop kan iedereen reageren.

De Nota van Antwoord vindt u op de website van het Platform Participatie.