Meekoppelkansen, waar staan we nu?

Op 11 januari jl. spraken we tijdens een tweede online werksessie met partijen uit de regio over de mogelijke meekoppelkansen voor het snelfietspad, de vermindering van de barrièrewerking van de A15 en energie. Deze werksessie was bedoeld om een vliegende start te maken met de uitwerking van het Plan van Aanpak per kans.

Concreter maken

Deelnemers konden via een digitaal bord post-its plakken. Zij gingen in op vragen als; wat draag je bij, wat hoop je te bereiken? Dit deden we om gevoel te krijgen bij mogelijke samenwerkingen. En om de verwachtingen van de partijen helder te krijgen. Ook werd alle beschikbare informatie over de drie kansen geïnventariseerd. Zoals rapporten, onderzoeken of andere informatie die al beschikbaar is over bijvoorbeeld het snelfietspad tussen Sliedrecht en Gorinchem.

Zo ontstond een overzicht van benodigde acties en ontbrekende informatie om de meekoppelkansen concreter te maken. De projectleiders zijn hiermee verder aan de slag gegaan. Naast de kansen die nu al worden uitgewerkt is er ook een lijst van kansen die mogelijk in de volgende projectfase kunnen worden uitgewerkt. Deze is te vinden in het verslag van de Omgevingswijzer en Ambitiewebsessie.

Meekoppelkans snelfietspad

De provincie Zuid-Holland heeft al lang de wens een volwaardig snelfietspad te creëren voor de route tussen Sliedrecht, Hardinxveld en Gorinchem. Dit kan door ontbrekende delen van het fietspad te realiseren en door andere delen op te waarderen naar de kwaliteit van een snelfietsroute. Daarbij zou de provincie ook graag eventuele ecologische kansen benutten.

De provincie is bezig deze meekoppelkans uit te werken in een Plan van Aanpak, in afstemming met het projectteam van de MIRT-Verkenning. Zo wordt er bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt waar het snelfietspad en de ontwerpen van de MIRT-Verkenning elkaar raken. Bij de uitwerking van dit Plan van Aanpak worden verschillende partijen uit de omgeving betrokken, zoals het Waterschap en de gemeenten waarin het fietspad komt te liggen.  

Meekoppelkans energie

Deze meekoppelkans richt zich op het opwekken en opslaan van energie langs de A15. Bijvoorbeeld door het bieden van ruimte aan opwekking van zonne-energie en windenergie langs de snelweg. Maar ook het stimuleren van het lokaal opwekken, opslaan en gebruiken van de opgewerkte energie, maakt onderdeel uit van deze meekoppelkans. Bijvoorbeeld bij carpoollocaties, tankstations en P+R-opstapplaatsen. De Drechtsteden neemt het initiatief om dit proces verder uit te werken. De Regionale Energie Strategieën (RES’en) zijn hierbij van belang.

Vervolg

De komende tijd werken de projectleiders de Plannen van Aanpak verder uit. Uiteindelijk geeft dit per meekoppelkans inzicht in wat de consequenties van die kans zijn op de kosten. Daarnaast wordt duidelijk welke financieringsmogelijkheden er zijn. Verder wordt gekeken naar de technische haalbaarheid van de kans, de relatie met de planning van de Verkenning, de ruimtelijke impact, en ook eventuele risico’s.

Uiteindelijk beoordelen we de Plannen van Aanpak. Hierbij is het belangrijk dat goed wordt bekeken of er meerwaarde ontstaat door beide trajecten met elkaar te verbinden. Is dit niet het geval, dan is koppeling niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld als onderdelen van een kans al op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, terwijl de uitwerking van de Verkenning nog niet zover is. Met de Plannen van Aanpak kunnen we dit afwegen.

Wat verstaan we onder meekoppelkansen?

Het doel van de MIRT-Verkenning A15 is de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem te verbeteren. Tegelijkertijd zijn we met partijen uit de omgeving in gesprek over ontwikkelingen, omgevingswensen, projecten waar mogelijk een raakvlak mee is en mogelijke kansen. Dit doen we vanuit omgevingsmanagement in gesprekken maar ook door voor de kansen te kijken of er meerwaarde is die ‘mee te koppelen’. Bijvoorbeeld door ze in samenhang met de Verkenning uit te werken en mogelijk ook uit te voeren. Bijvoorbeeld kansen om de leefbaarheid te verbeteren of problemen in de directe omgeving van de A15 op te lossen werk- met werk te maken of andere kwaliteiten en functies toe te voegen. Dit noemen we meekoppelkansen.