Aanpak vervolgonderzoek ter inzage

Wie dat wil kan vanaf vrijdag 16 oktober 2020 tot en met donderdag 26 november 2020 reageren op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ voor de Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Hierin staat welke alternatieven en milieuaspecten worden onderzocht. Ook wordt de aanpak van het vervolgonderzoek beschreven.

Online informatiebijeenkomsten

In november worden twee online bijeenkomsten georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen hierin vragen stellen over de Verkenning. Tijdens de bijeenkomst op 2 november 2020 wordt een korte presentatie gegeven waarna vragen gesteld kunnen worden. Op 10 november 2020 is er een digitaal vragenuur zonder presentatie vooraf. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een link op deze website.

Waar zijn de documenten in te zien?

De NRD en documenten voor achtergrondinformatie zijn van vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november 2020 digitaal te bekijken op www.platformparticipatie.nl/a15papendrechtgorinchem. Hier staat ook hoe u kunt reageren door een zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. U kunt de documenten ook op de volgende locaties bekijken (alleen op afspraak en volgens geldende Coronaregels):

  • Stadskantoor Dordrecht, Spuiboulevard 300 (tel. 14 078);
  • Gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11 (tel. 14 0184);
  • Gemeentehuis Hardinxveld-Giessendam, Raadhuisplein 1 (tel. 14 0184);
  • Stadhuis Gorinchem, Stadhuisplein 1 (tel. 14 0183);
  • en het Ministerie van IenW, Rijnstraat 8, Den Haag (tel 070 - 456 89 99).

Heeft u vragen over de procedure van de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau kan bellen met (070) 456 89 99 (Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste fase van de Verkenning heeft drie oplossingsrichtingen (ook wel genoemd alternatieven) opgeleverd die verder worden onderzocht. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staan deze alternatieven en de manier waarop de effecten hiervan op thema’s als leefomgeving, bodem, landschap en geluid worden onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken worden beschreven in een milieueffectrapport.

De alternatieven zijn gericht op het vergroten en/of beter benutten van de wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg en/of het nemen van Smart mobility- en mobiliteitsmaatregelen. Het milieueffectrapport wordt in een latere fase samen met de ontwerpstructuurvisie (en daarin ook het voorkeursalternatief beschreven) ter inzage gelegd. Met het doorlopen van de m.e.r.-procedure worden de milieueffecten meegenomen in de afweging voor het bepalen van het voorkeursalternatief.

Vervolgtraject

De minister van Infrastructuur en Waterstaat neemt de ingediende zienswijzen mee bij de verdere besluitvorming over de resultaten van de Verkenning. Iedereen die heeft gereageerd wordt geïnformeerd over het vervolg.