Positieve reacties op online bijeenkomsten

Op 6 en 7 mei 2020 hebben we in totaal vier informatiebijeenkomsten georganiseerd over de stand van zaken van de MIRT-Verkenning. In verband met de coronamaatregelen vonden al deze bijeenkomsten online plaats. Ook voor ons als projectteam was dit nieuw en uitdagend. Gelukkig kunnen we concluderen dat de webinars goed werden ontvangen door de deelnemers. In het totaal namen er circa 120 geïnteresseerden deel aan alle bijeenkomsten.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk geïnteresseerden konden meedoen aan de webinars, vonden de informatiemomenten verspreid plaats over twee dagen, en was er zowel een middag- als avondsessie. Bewoners, weggebruikers, bedrijven, overheden en andere belangstellenden luisterden tijdens de online bijeenkomsten het eerste uur naar een plenaire presentatie. Deze presentatie is ook opgenomen en volgende week terug te zien via een link op onze website.

Plenaire toelichting

De presentatie begon met een korte toelichting op de doelstelling van de MIRT-Verkenning, het projectgebied en het studiegebied, gevolgd door een uitleg over de verschillende fasen en stappen in een MIRT-Verkenning. Verteld werd dat in 2019 is gestart met de eerste fase van de verkenning door het verzamelen van knelpunten en ideeën voor mogelijke oplossingen. Dit is gebeurd door inhoudelijk experts maar ook met behulp van een werkatelier, sessies en een brede inloopbijeenkomst. In totaal leverde dit een lijst van 80 maatregelen op die zijn geanalyseerd en onderzocht. Zo is onder andere gekeken of de mogelijke oplossingen een bijdrage leveren aan de doorstroming op de A15 en de verkeersveiligheid verbeteren. Vanuit deze criteria is de helft van de aangedragen oplossingen afgevallen.

Vervolgens werd toegelicht dat de 40 overgebleven maatregelen zijn verwerkt tot 6 maatregelpakketten. Deze pakketten werden in het webinar uitvoerig toegelicht, evenals het beoordelingskader waarmee de pakketten zijn beoordeeld op de effecten op onder andere doorstroming, verkeersveiligheid, omgeving en de ruimtelijke impact. Daarna werd de voorlopige analyse van de verschillende pakketten toegelicht. De voorlopige analyse levert een eerste globaal beeld op van de impact die de pakketten hebben.

Tenslotte werd tijdens de webinar kort uitleg gegeven over het programma Korte Termijn Maatregelen, dat zich richt op het realiseren van verlichting op de A15 door middel van gedragsverandering en een bedrijvenaanpak. Dit programma loopt de komende 2 jaar.

Vraag en antwoord

Tijdens en na de presentatie konden de deelnemers via een vergaderchat vragen stellen. Na de presentatie werden deze door de presentatoren plenair voor iedereen beantwoord. Van deze mogelijkheid werd veel gebruik gemaakt voor verduidelijking van de toegelichte informatie of om aanvullende informatie te verkrijgen. Aan het einde van de informatiebijeenkomst werd de deelnemers gevraagd om de online enquête in te vullen die op de website is geplaatst. Zo hebben we een beeld gekregen van welke maatregelpakketten de meeste of de minste voorkeur krijgt. De opbrengst van de ingevulde enquêtes nemen we mee in het vervolgproces.

Vervolgproces

Komende periode werken we de alternatieven verder uit tot een Nota Kansrijke Alternatieven en een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Volgens de huidige planning wordt de NRD na deze zomer ter inzage gelegd voor inspraak.

Uit de reacties van de deelnemers op deze online bijeenkomsten sprak waardering.

Was u niet aanwezig tijdens deze bijeenkomst, en wilt u de presentatie die is gegeven nog eens rustig terugkijken? Dat kan vanaf volgende week. Tijdens de informatiebijeenkomst van woensdag 6 mei 16.00 uur is, met nadrukkelijke toestemming van de aanwezige deelnemers, een opname van de presentatie gemaakt.