Home

De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. In deze MIRT-Verkenning onderzoeken we hoe we de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht-Gorinchem voor de langere termijn kunnen verbeteren. 

(Beeldtitel: MIRT-Verkenning A15, Papendrecht-Gorinchem.)

VOICE-OVER: De A15 is belangrijk
voor het goederenvervoer van de Rotterdamse haven naar Duitsland
en voor de bereikbaarheid van Rotterdam, de Drechtsteden en de Alblasserwaard.
Om de doorstroming en verkeersveiligheid op de weg te verbeteren,
voeren we een verkenning uit.
Op 26 juni 2018 nam de minister van Infrastructuur en Waterstaat
de startbeslissing voor de aanpak van het fileprobleem
op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.

(Een animatie.)

De officiële start van het project.
Sindsdien hebben we diverse stappen gezet.
Samen met omwonenden, bedrijven, organisaties en overheden
haalden we problemen, wensen en ideeën op.
Al die opgehaalde informatie gebruikten we om mogelijke oplossingen te beoordelen.
Dit deden we volgens een trechtermodel, van grof naar fijn.
Zo bleven een aantal alternatieven over die we verder onderzoeken.
Uit onze verkeersanalyses blijkt dat geen van de alternatieven
het fileprobleem op de A15 helemaal kan oplossen.
Daarom kijken we in het vervolg van dit project ook
naar een combinatie van mogelijkheden en verschillende varianten.
Zoals twee keer drie rijstroken, spitsstroken,
weefvakken tussen de aansluiting N3 Papendrecht en Sliedrecht-West
en Smart Mobility- en mobiliteitsmanagementmaatregelen.
We onderzoeken de milieueffecten van deze alternatieven en varianten
zoals door de minister beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
De resultaten van de onderzoeken beschrijven we in de milieueffectrapportage.
Ook maken we een maatschappelijke kosten-batenanalyse.
Zo kunnen we het voorkeursalternatief bepalen.
Dit voorkeursalternatief beschrijven en onderbouwen we
in de ontwerpstructuurvisie.
Deze leggen we samen met de milieueffectrapportage ter inzage.
Iedereen kan daarop reageren.
Als de minister de structuurvisie heeft vastgesteld,
spreken we van de voorkeursbeslissing.
In de volgende fase, de planuitwerking,
werken we die voorkeursbeslissing uit tot een uitvoerbaar plan.
Dan wordt ook duidelijk welke maatregelen,
zoals stil asfalt of geluidsschermen, nodig zijn.
Als dit plan door de minister is vastgesteld,
stelt Rijkswaterstaat een contract met de aannemer op en start de uitvoering.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.mirta15papendrechtgorinchem.nl. Een productie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Copyright 2021.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Verbeteren bereikbaarheid regio

De A15 Papendrecht-Gorinchem kent nu al problemen met doorstroming.  De verwachting is dat de fileproblemen in de toekomst nog verder toenemen. Dagelijkse files leiden tot een verslechterde bereikbaarheid van de regio's Rotterdam, Drechtsteden en Rivierenland.  Bovendien gebeuren er op het tracé Papendrecht - Gorinchem ook relatief veel ongevallen.

Projectdoel

Het doel van deze Verkenning is het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid in beide richtingen, waardoor de betrouwbaarheid van de reistijd op het netwerk, en de bereikbaarheid van het gebied, per saldo verbetert. Voor het gedeelte van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem wordt daarom een zogenoemde MIRT-Verkenning uitgevoerd.

Projectgebied

Met de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is het projectgebied verruimd tot voorbij de aansluiting Papendrecht met de N3 en N214. Hiermee wordt een nieuwe bottleneck op de noordbaan (Gorinchem richting Rotterdam) voorkomen. Over een beperkte lengte van circa 1 km kent dit deel van de A15 namelijk 2 rijstroken. Tot het projectgebied behoren ook de aansluitingen Sliedrecht-West, Sliedrecht-Oost, Hardinxveld-Giessendam en Arkel. Voor het knooppunt Gorinchem geldt dat uitsluitend de A15 onder het knooppunt tot het projectgebied behoort. Het totale traject is 23,8 km lang. 

Partners

Een groot aantal (regionale) partijen is gevraagd mee te denken en te werken aan de Verkenning: Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, West-Betuwe, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, provincies Gelderland en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland.

Project- en studiegebied MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Weergave van het projectgebied tussen Papendrecht en Gorinchem